Buổi thẩm định giáo trình Medical Terminology
11/09/2020

Thành viên Hội đồng thẩm định giáo trình Medical Terminology:

STT

Họ và tên

Chức vụ trong hội đồng

Chức vụ/ Nơi công tác

1

PGS.TS. Trần Diệp Tuấn

Chủ tịch

Hội đồng

Hiệu Trưởng,

Đại học Y Dược TP.HCM.

2

ThS. Đỗ Thị Minh Châu

Ủy viên

(Thư ký)

Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ,

Đại học Y Dược TP.HCM.

3

TS. Trần Thụy Khánh Linh

Phản biện

Phó Trưởng Khoa Điều dưỡng - KTYH,

Đại học Y Dược TP.HCM.

4

TS. Nguyễn Thị Hường

Phản biện

Nguyên Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ,

Đại học Y Dược TP.HCM.

5

TS. Nguyễn Thị Thanh Hồng

Ủy viên

Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ,

Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên.