Giới thiệu

Đơn vị Đảm bảo chất lượng

Giới thiệu

Đáp ứng nhu cầu phát triển chung của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm triển khai các hoạt động nghiệp vụ duy trì đảm bảo chất lượng giáo dục, đồng thời thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong quản lý đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo của khoa, Đơn vị Đảm bảo chất lượng Giáo dục Khoa Khoa Học Cơ Bản ra đời (ngày 20 tháng 8 năm 2014) theo chủ trương và quy hoạch chung của Đại học Y Dược TP. HCM.

 • PGS.TS. Đặng Văn Hoài  ( Trưởng Đơn vị từ năm 2014 - nay).

Nhân sự

STT Họ và tên Chức vụ
1. PGS.TS. Đặng Văn Hoài                      Trưởng Đơn vị Đảm bảo Chất lượng      
2. ThS. Đỗ Thị Minh Châu Phó Trưởng Đơn vị Đảm bảo Chất lượng
3. ThS. Nguyễn Phương Nam Thành viên
4. ThS. Lê Thị Thanh Phương Thành viên
5. ThS. Phan Thị Phương Thanh Thành Viên
6. ThS. Lê Thị Minh Huyền Thành viên

 

Chức năng & Nhiệm vụ

 • Tham mưu đề xuất cho Ban Chủ Nhiệm Khoa các giải pháp về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
 • Triển khai các hoạt động theo 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, hướng đến Bộ tiêu chuẩn AUN-QA.
 • Ngoài ra, Đơn vị ĐBCLGD đã xây dựng, thực hiện các quy trình thao tác chuẩn trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, kiểm tra đánh giá.
 • Kết hợp với các khoa trong thực hiện đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, lượng giá sinh viên để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo.
 • Xây dựng ngân hàng câu hỏi, thi trắc nghiệm trên máy và chấm trên máy và khảo sát lấy kiến sinh viên.
I. Quy trình Để đảm bảo chất lượng giảng dạy cũng như đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, đơn vị ĐBCLGD Khoa Khoa Học Cơ Bản đã ban hành các quy trình hướng dẫn triển khai các hoạt động đánh giá và cải tiến thông qua phản hồi các bên liên quan.
II. Biểu mẫu 
Dành cho giảng viên
Dành cho sinh viên
III. Hoạt động 
 • Khảo sát, đánh giá ý kiến phản hồi của giảng viên về môi trường đào tạo
 • Khảo sat, đánh giá ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy môn học
IV. Kết quả 

Liên hệ

 • Điạ chỉ: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
 • Điện thoại:  (+84-28) 3855 5673
 • Fax: (+84-28) 3855 5673
 • Email: dbcl-khcb@ump.edu.vn