Văn phòng khoa

Văn phòng khoa

Văn phòng Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-ĐHYD do PGS.TS. Trần Diệp Tuấn – Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phồ Hồ Chí Minh ký ngày 08 tháng 01 năm 2019.

Văn phòng Khoa là bộ phận tham mưu, giúp lãnh đạo Khoa trong quản lý, điều hành các hoạt động trong công tác quản lý của Khoa.

Văn phòng Khoa có 03 tổ nghiệp vụ:

+ Tổ Hành chính - Tổ chức

+ Tổ Quản lý đào tạo: Phụ trách công tác quản lý đảo tạo (đại học và sau đại học);

+ Tổ Hợp tác quốc tế - Nghiên cứu khoa học

Chi tiết

Tổ Hợp tác quốc tế - Nghiên cứu khoa học:

Phụ trách công tác đối ngoại, hợp tác quôc tế; quản lý các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Nhân sự:

1. ThS. Đào Thị Thanh Hiền                        Tổ trưởng

2. TS. Đào Hồng Nam                                  

3. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Thu

4. ThS. Đỗ Thị Minh Châu

5. KTV. Trần Kim Yến

6. CN. Phạm Thị Thùy Trang

Chi tiết

Tổ Quản lý đào tạo:

Phụ trách công tác quản lý đảo tạo (đại học và sau đại học).

Nhân sự:

 1. TS. Đào Hồng Nam                                  Phụ trách
 2. TS. Trần Khánh Linh
 3. ThS. Trần Mỹ Liên
 4. ThS. Lưu Nguyễn Thanh Tòng
 5. KTV. Nguyễn Thị Hồng Quân
 6. CN. Phạm Thị Thùy Trang

Chi tiết

Tổ Hành chính - Tổ chức:

 • Phụ trách công tác hành chính, đảm bảo trao đổi thông tin, công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo an ninh trật tự trong Khoa;
 • Phụ trách công tác quản lý tài sản; mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư tiêu hao; an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh và cảnh quan chung;

Nhân sự:

 1. CN. Hoàng Thanh Hà                               Tổ trưởng                      
 2. ThS. Lưu Nguyễn Thanh Tòng              
 3. KTV. Trần Kim Yến
 4. KTV. Hứa Thị Thanh Hằng

Chi tiết