Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Khoa Khoa học Cơ bản

Căn cứ vào nhu cầu của Khoa Khoa học Cơ bản;
Căn cứ vào sự đồng ý của Ban Giám hiệu và Phòng Tổ chức Cán bộ tại Tờ trình số 92/Ttr-KHCB ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Khoa Khoa học Cơ bản về việc đồng ý cho Bộ môn Lý luận Chính trị được tuyển dụng 02 giảng viên giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh;
Nay, Khoa Khoa học Cơ bản - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau:

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đứng đầu danh sách các đại học...

SCImago (SCImago Institutions Rankings) vừa công bố bảng xếp hạng các viện nghiên cứu, các trường...

University positions in International University of Health and Welfare (IUHW), Japan

International University of Health and Welfare (IUHW), Japan, is looking for Senior Lecturers and Assistant Professors...